Shiloah

The waters of Shiloah
EastonsBibleDictionary.com